Organisation


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Organisation

Paraplyorganisationen Det Frivillige Kulturelle Samråd - DFKS - blev stiftet på et repræsentantskabsmøde den 2. maj 2015.


Det Frivillige Kulturelle Samråd består af 9 organisationer, der er landsforeninger inden for det frivillige kulturelle område.


Som medlemsorganisationer kan optages landsdækkende organisationer, der har kunstneriske, kulturelle eller kulturarvs-baserede aktiviteter som væsentligt formål, og hvor frivillige organiserer, koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer og lign. for disse aktiviteter.


Enhver medlemsorganisation bevarer sin fulde og hele selvstændighed, og Samrådet kan ikke anfægte de enkelte medlemsorganisationers uafhængighed.


Repræsentantskabet er Samrådets øverste myndighed, og det består af 2 personer fra hver medlemsorganisation. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i april eller maj måned.


På det ordinære repræsentantskabsmøde vælger de stemmeberettigede blandt de fremmødte 5 bestyrelsesmedlemmer. Der kan kun sidde én repræsentant fra hver medlemsorganisation i bestyrelsen. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år, og genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde med formand, næstformand og evt. andre poster.


Samrådets vedtægter kan læses her.

Bestyrelsens Forretningsorden kan læses her.Organisatoriske mål

Det Frivillige Kulturelle Samråd vil arbejde for:


• at samle de landsorganisationer, der kan tilslutte sig samrådets formål,

• at støtte og udvikle det kulturelle arbejde, der kan rummes inden for formålet,

• at styrke samarbejdet på tværs af medlemsorganisationerne,

• at varetage områdets fælles interesser over for myndigheder, beslutningstagere etc.

• at fremme områdets aktiviteter gennem udviklings-  og forsøgsarbejde

• at styrke området gennem fælles kurser og konferencer

• at medvirke til at indsamle viden og dokumentation om området


Aktivitetsmæssigt vil samrådet arbejde for at etablere et fælles sekretariat

Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd